Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Interactive Vision s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Interactive Vision s.r.o.

 

So sídlom Červenej armády 774, 925 52, Šoporňa,  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka: 42255/T

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia, Vymedzenie základných pojmov, Užívateľský účet, Uzavretie zmluvného vzťahu, Platobné a dodacie podmienky, Odstúpenie od Zmluvy, Ochrana osobných údajov,  Osobitné ustanovenia, Záverečné ustanovenia.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky( ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Interactive Vision s.r.o., so sídlom Červenej armády 774, 925 52, Šoporňa, ICO: 50 024 205, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č:  42255/T (ďalej len „Interactive vision s.r.o. „ alebo „poskytovateľ“) upravujú v súlade s ustanoveniami Zákona č: 40/1964 Z.z. v znení neskorších platných predpisov (ďalej len „Občiansky Zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákone o elektronickom obchode vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim  a fyzickou osobou( ďalej len „ spotrebiteľ alebo kupujúci“) prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho. Elektronický obchod je prevádzkovaný poskytovateľom na internetovej adrese  ledlapmpy.sk (ďalej aj ako“ webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto Obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci predá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „ kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzavieraní kúpnej zmluvy.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy[1]. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, s reklamačným poriadkom predávajúceho , cenníkom tovaru, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 6. Poskytovateľ na webovej stránke ledlampy.sk zverejní VOP, ktorých akceptáciu užívateľ potvrdí označením zaškrtávacieho poľa s textom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými pravidlami používania elektronického obchodu, čím vyjadrí svoj jednoznačný súhlas s ich znením a záväzok sa nimi riadiť
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu prostredníctvom webovej stránky, emailovej komunikácie ale aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický objednávkový formulár zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa, prostredníctvom ktorého si spotrebiteľ môže objednať služby (spolu ďalej ako „služby“)
 2. Kupujúci- fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúci tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky jeho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), (ďalej len „Zákon 102/2014 Z. z.“) Zákona č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými a účinnými v deň uzavretia zmluvy.
 3. Kupujúci - právnická osoba(podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Nevyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov. Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru a záruke.  
 • Podnikateľom sa rozumie (§2 ods. 2 Obchodného zákonníka):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho ustanovenia VOP platné pre podnikateľov, a teda nie je spotrebiteľom.  Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdenia o odsúhlasení objednávky, resp. kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom vhodným na ochranu pri preprave.

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie čitateľne a to v nasledovnom rozsahu:

 • Hlavné vlastnosti tovaru
 • Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná
 • Telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty
 • Adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo podať podnet, ak sa adresa líši od adresy predávajúceho
 • Celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
 1. Tovarom a službou sa rozumejú všetky produkty, ich príslušenstvo prezentované v internetovom obchode www.ledlampy.sk. Predávajúci je povinný reflektovať na podnety zákazníkov o neaktuálnosti informácií uvádzaných na web portáli a tieto nezrovnalosti bezodkladne po overení odstraňuje. Informácie o produktoch sú aktuálne a platné v čase ich pridania na stránky poskytovateľa. V prípade zmeny údajov poskytovateľ vykoná bezodkladne nápravu, ale za dočasný nesúlad deklarovaného a aktuálneho stavu neberie zodpovednosť.

Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, schémy zapojenia a pod. zverejnené na e-shope boli použité z katalógových listov, web stránok a výrobcov, s ich písomným súhlasom. Predávajúci má právo ich priebežne aktualizovať podľa zmien údajov od výrobcov. Predávajúci ale neručí za úplnú presnosť údajov a farieb obrázkov.

 1. Informačný systém sú všetky hardvérové a softvérové prostriedky poskytovateľa, ktoré využíva pri prevádzke webovej aplikácie.
 2. Osobné a Citlivé údaje- sú údaje registrovaného návštevníka webovej aplikácie, ktoré sú evidované v informačnom systéme Predávajúceho. Za osobné a citlivé údaje sú považované najmä prístupové meno a heslo, bankové údaje a iné osobné údaje registrovaného používateľa.

 

Článok III.

Užívateľský účet

 1. Na základe bezplatnej registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Webové rozhranie obchodu neumožňuje, aby kupujúci mohol vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Po vykonaní registrácii je automaticky registrovanému užívateľovi systémov vygenerované jeho jedinečné ID/ číslo zákazníka, ktoré môže následne registrovaný užívateľ uplatňovať
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

Článok IV.

 Uzavretie zmluvného vzťahu

 1. Prezentácia tovaru a služby umiestneného vo webovom rozhraní portálu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tejto služby, teda samotná prezentácia nie je návrhom na uzavretie zmluvy.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Ceny na webovej stránke sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • meno a priezvisko zákazníka
 • aktuálna adresa s PSČ
 • kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
 • v prípade firmy povinné daňové údaje a meno zodpovednej osoby
 • množstvo a druh objednaného tovaru, popr. doplnkového tovaru
 • spôsob platby, spôsob dopravy
 • presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru 
 • tovar je možné objednať aj bez registrácie na e-shope, t.j. e-mailom alebo telefonicky

V prípade, že predávajúci predáva niektorý typ tovaru len ako sadu v jednom balení, nie je možné objednať len jeden kus. Táto skutočnosť je uvedená v popise tovaru.

 1. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť kupujúci.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".
 2. Záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 16 rokov. Ak kupujúci nedovŕšil uvedený vek, je predávajúci oprávnený požadovať písomný súhlas zákonného zástupcu (v zmysle GDPR) s poskytovaním služieb a dodaním tovaru, ak si to charakter zakúpeného tovaru vyžaduje alebo ak má pochybnosti, či je kupujúci schopní posúdiť predmet služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny.
 3. Zaslaním objednávky s povinnosťou platby dáva kupujúci predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po obdržaní platnej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automatickým e-mailom:  "POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY DO SYSTÉMU“. Toto Potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky ani za platné uzavretie kúpnej zmluvy.
 4. Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky možnosti dodania, ceny, predpokladaný termín dodaniaa e-mailom ich oznámi kupujúcemu v:   "POTVRDENIE O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY ". Zaslaním tohto potvrdenia je platne uzavretá kúpna zmluva, okrem prípadu, ak kupujúci nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania a pod. V odpovedi na tento mail vyjadrí kupujúci svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na ďalšom postupe a neodstránia rozpor, kúpna zmluva nie je právoplatne uzavretá a predávajúci nie je povinný plniť objednávku.  
 5. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru samotnej objednávky kontaktovať kupujúceho pre účely upresnenia detailov samotnej objednávky a to telefonicky alebo písomne pre účely dodatočného potvrdenia a upresnenie správnosti a úplnosti údajov v objednávke.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru kupujúcim, úhrady kúpnej ceny, uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a záručnej doby.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 8. Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to predovšetkým s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, teda najmä v prípadoch, no nie výlučne  predávajúci nie je povinný prijať objednávku od kupujúceho ak v minulosti kupujúci neplnil svoje povinnosti po uzavretí kúpnej zmluvy (napr. nebola uhradená cena tovaru), resp. má zo správania kupujúceho  pochybnosti, či  sa rozumie, čo je predmetom predaja a za akých podmienok má byť predaj realizovaný, alebo má pochybnosti, či existuje vážny záujem o dodanie tovaru k účelu, ku ktorému je určený.
 9. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok kupujúcemu dodať tovar a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu objednávky a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa aktuálnych cenových podmienok.

Výhrada vlastníckeho práva – Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 1. Archivácia zmluvy predávajúcim -uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 roka po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 2. Jazyk uzatvárania zmluvy – Kúpna zmluva, ktorá vzniká za podmienok týchto VOP je uzatváraná vždy v slovenskom jazyku.
 3. Storno objednávky:
 4. Zo strany kupujúceho: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne je stornovanie objednávky prípustné len v prípade, ak Predávajúci nesplní deklarované termíny dodania tovaru.
 5. Zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 6. Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.
 7. Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.
 8. Objednávku nebolo možné v prípadoch, kedy to predávajúci považuje za nevyhnutné overiť na strane kupujúceho/ chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily.../

Článok V.

Platobné a dodacie podmienky

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom, ktorý si určil v objednávke. Ak nie je dohodnuté, ako má byť predmet kúpy zabalený, predávajúci je povinný ho zabaliť spôsobom potrebným pre jeho uchovanie a ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 3. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke- platba v hotovosti pri prevzatí tovaru u kuriéra/ suma dobierky je už zarátaná v cene objednávky/
 4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN:SK50 1100 0000 0029 4404 8932 vedený u spoločnosti Tatra Banka a.s (ďalej len "účet predávajúceho");
 5. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GOpay- platba cez platobnú bránu.

 

 1. Daňový doklad bude priložený v doručenom balíku. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. Tovar, ktorý nebude uhradený kupujúcim pri osobnom prebratí tovaru dobierkou, nebude odovzdaný kupujúcemu a kupujúci nemá právo na tento tovar ani na prípadne nemu vzniknuté škody.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby/ variabilný symbol je číslo objednávky/ .V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na veci – Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Kúpna cena

 1. V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 
 3. Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade, ak je hodnota objednaného tovaru v cene minimálne 150 EUR s DPH. 
 4. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby /DPD,DHL, UPS/ ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 3,60 EUR. ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. 
 5. Za dobierku účtujeme poplatok 2,00 EUR, ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.
 6. Ceny tovaru uvedené pri produktoch na e-shope sú vrátane 20% DPH a recyklačných poplatkov (RP).Ceny tovaru uverejnené na webovej stránke nezohľadňujú náklady na dopravu a dobierku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 7. Ceny svietidiel sú bez svetelných zdrojov, pokiaľ v popise svietidla alebo kategórie nie je uvedené inak.
 8. Akciové ceny – Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru, alebo po dobu časovo určenú v súlade so zákonom o cenách.
 9. Ceny platia s miestom určenia SR a na objednávky s miestom určenia mimo SR sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú. V prípade záujmu o objednávky mimo určenia SR je nutné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Úhrady je možné uskutočňovať iba v rámci SR s príslušnými sadzbami DPH.
 10. Podmienky použitia Poukážky na zľavu.
  1. jedinečný zľavový kód je potrebné vpísať do časti „ Zľava“ v nákupnom koši internetovej stránky
  2. poukážka platí do vyznačeného dátumu
  3. poukážka na zľavu môže byť použitá len raz
  4. Akceptovanie zľavy predávajúci potvrdí kupujúcemu mailom na adresu zadanú v objednávke a súčasne odráta predmetnú zľavu z kúpnej ceny

 

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu nasledovne:
 2. Ak ide o tovar, ktorý má predávajúci skladom, tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu
 3. Ak ide tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, avšak je skladom u dodávateľa, predávajúci tovar expeduje do 7 dní po záväznom akceptovaní objednávky, inak podľa dostupnosti tovaru
 4. Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Spôsoby dodania – Predávajúci po voľbe kupujúceho obstaráva nasledujúce spôsoby dodania zakúpeného tovaru: zasielanie prepravnou službou /zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.
 5. Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po pripísaní úhrady kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptácii predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru.
 8. Ak je obal viditeľne poškodený, doporučujeme tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade, že tovar je poškodený, doporučujeme kupujúcemu tovar neprevziať a okamžite spísať s prítomným prepravcom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia. Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru a obalu a následne kontaktovať predávajúceho.
 9. Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí kupujúci poškodenie tovaru, je povinný v čo najkratšom čase, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka, kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Rovnako pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, je kupujúci túto skutočnosť povinný oznámiť písomne  alebo telefonicky predávajúcemu bez zbytočného odkladu a dohodnúť sa na ďalšom postupe.
 10. Ak kupujúci neprevezme tovar od prepravcu ani po jeho opakovanej výzve, prepravca vráti tovar predávajúcemu. Ak si kupujúci želá znovu zaslať tovar, musí dopredu uhradiť predávajúcemu cenu dopravy a dobierky.
 11. Ak kupujúci neprevezme tovar od prepravcu, predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu a tovar môže predať inému kupujúcemu.
 12. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. V ods. 1 týchto VOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.  
 13. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 14. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Záruka

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Daňový doklad je súčasne Záručným listom.
 2. Dostupnosť reklamačného poriadku – Kupujúci má reklamačný poriadok trvalo k dispozícii na ledlampy.sk

 

Článok VI.

Odstúpenie od Zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

 

 1. Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. §7 odst.1 o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou.
 2. Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi kupujúci predávajúcemu písomne na poštovú adresu našej prevádzky.
 3. Po prijatí riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci zašle kupujúcemu v najkratšom možnom termíne e-mailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.
 4. Podľa §10 odst.1, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu. Kupujúci lehotu dodrží, ak podal tovar na prepravu v posledný deň lehoty.
 5. Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie kupujúci chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru na skúšku.
 6. Kupujúci je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený, nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, montážneho návodu a originálu daňového dokladu.
 7. Po doručení odstúpenia od zmluvy do 14 dní budú vrátené kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov  na doručenie tovaru k nemu.
 8. Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru ku kupujúcemu, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a originálu daňového dokladu späť  na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 9. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý predávajúci na svojom internetovej stránke ponúka.  
 10. Úhrada platby zo strany predávajúceho bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak v odstúpení od zmluvy kupujúci výslovne neuviedol iný spôsob platby alebo bolo dohodnuté inak.
 11. Predávajúci informuje:

v zmysle § 3 odst.1 písmena "i",“ ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady   na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu. “

v zmysle § 3 odst.1 písmena "k" a § 7 ods. 6_ kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy:

 • a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 1. V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť.
 2. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 3. Na odstúpenie od zmluvy má nárok kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na nej nevzťahuje.
 4. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že pred kúpou a montážou musí dať kupujúci odbornej osobe posúdiť vhodnosť napäťovej sústavy, vhodnosť bezpečnostného krytia IP( exteriér, interiér). Predávajúci ani výrobca nie sú zodpovední za chybnú montáž a výber svietidiel.
 6. Kupujúci a predávajúci si odstúpením od Zmluvy vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli.
 7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do ...... dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 8. Tlačivo na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu...

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich, ak ide o fyzické osoby. Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru) v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ spracováva iba identifikačné a kontaktné údaje ako údaje nutné pre plnenie zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov kupujúceho je vybavenie jeho objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť (vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky (telefonicky, mailom), doručenie tovaru, informovanie kupujúceho).
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne Nariadením GDPR a Zákonom.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov zmysle Zákona a Nariadenia GDPR, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na splnenie jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ako aj po dobu, po ktorú musí uchovávať účtovné doklady v zmysle platných právnych predpisov (t.j. po dobu nevyhnutnú v zmysle právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 7. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 8. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené a/alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje alebo ich časť  sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému prevádzkovateľa, správa účtovnej agendy prevádzkovateľa).
 9. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 10. Poučenie kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

Za podmienok stanovených v Nariadení GDPR  má dotknutá osoba:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na prípadne obmedzenie spracovania
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach alebo na stránke prevádzkovateľa e-shopu.
 1. Dotknutá osoba má teda v zmysle tohto článku VOP, Zákona a Nariadenia GDPR najmä právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 2. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje
  1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  3. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 4. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 6. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 8. Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie podľa § 100 Zákona na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov v zmysle Zákona.
 9. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie prevádzkovateľ poskytne spravidla vo forme, v akej mu bola podaná žiadosť.
 10. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu.
 11. Prevádzkovateľ internetovej stránky ledlapmy.sk  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 13. Kupujúci poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov vyhlasuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, týkajú sa jeho osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju má právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov kupujúcim. 

 

Článok VIII.

Osobitné ustanovenia

 

V zmysle zákona 391/2015 Z.z Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,  pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
 5. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@ledlampy.sk

 

 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. V zmysle  32 vyššie uvedeného zákona naša firma je distribútorom elektrozariadenia (EEZ), kategória 5: Svetelné zdroje a osvetľovacie zariadenia.
 2. Kupujúci, ktorí si kúpili z nášho internetového obchodu ledlampy.sk svetelné zdroje alebo osvetľovacie zariadenia, majú možnosť spätného zberu prostredníctvom zasielania elektroodpadu poštou alebo kuriérom, pričom náklady na dopravu hradí kupujúci.

V súlade s § 37 zákona Predávajúci informuje o mieste zberu, ktorým je:

Interactive Vision, s.r.o., Červenej armády 774, 925 52, Šoporňa

  

V súlade s § 37 zákona sme ako distribútor elektrozariadení uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh.

Recyklačné poplatky RP (s DPH) sú zarátané v predajnej cene tovaru.
Recyklačné poplatky kvartálne evidujeme, nahlasujeme a platíme nášmu zmluvnému partnerovi. 

 

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 4.10.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcim formou zverejnenia nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke ledlampy.sk

 

 

[1] Zmluva uzavretá na diaľku v zmysle § 2 zákona č: 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov